Peerapat Article


ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT) ตอน

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT) ตอน 1

         ผมได้อ่านงานวิจัยเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร” ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้สำรวจความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย บางบริษัทก่อตั้งมานานกว่า 40 – 50 ปี จำนวน 3 แห่ง กลับพบว่า ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ความปรารถนาที่จะอยู่กับบริษัท และด้านการนึกถึงบริษัทในทางที่ดี ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยความผูกพันในระดับสูงมีเพียงด้านความภูมิใจในงานเท่านั้น

        เกิดอะไรขึ้น ทำไมบริษัทที่ก่อตั้งมานาน มีค่าตอบแทนสูงและพนักงานทำงานมายาวนาน จึงไม่สามารถสร้างความผูกพันกับพนักงานได้ ดังนั้น ค่าตอบแทนจึงไม่ใช่คำตอบเดียวในการสร้างสายใยความผูกพัน มีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจต่อพนักงาน ผมจึงขอนำเสนองานวิจัยของต่างประเทศและของประเทศไทยเพื่อที่ท่านจะได้นำไปสำรวจองค์กรของท่านดู เพื่อเยียวยารักษาอาการป่วยของพนักงานในองค์กรก่อนที่จะเป็นโรคระบาด ก่อความเสียหายให้องค์กรจนยากที่จะฟื้นฟูได้

        งานวิจัยชิ้นแรกที่ควรศึกษาเป็นงานของ The Gallup Organization ได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ โดยจากการสำรวจพนักงานจำนวน 1.98ล้านคน จากองค์การทั้งหมด 36แห่งที่อยู่ใน 21 อุตสาหกรรมของ 28 ประเทศ เพื่อค้นหาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน โดยดูจากผลผลิต ปริมาณการผลิต ยอดขาย อัตราการลาออก อัตราการเกิดอุบัติเหตุ กำไรต่อหน่วยการผลิต เป็นต้น

          จากการสำรวจ ทำให้ Gallup ค้นพบ คำถาม 12 ประการ (Q12) ที่สามารถวัดความผูกพันของพนักงานได้อย่างแท้จริง ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคำถามที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงานทั้ง 12 ประการกับอัตราการลาออก (Turnover) การรักษาพนักงาน(Retention) ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Metric) ความปลอดภัยในการทำงาน(Safety) ผลผลิต (Productivity) และความสามารถในการสร้างผลกำไร (Profitability) ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การ

           คำถามที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงาน ดังนี้

1) ฉันรู้ว่าฉันถูกคาดหวังอะไรบ้างในการทำงาน (I know what’s expected of me at work)

2) ฉันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม (I have materials and equipment to do work right)

3) ณ ที่ทำงาน ฉันมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดทุกวัน (At work, I have opportunity to do what I do best everyday)

4) ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ฉันได้รับการยกย่องหรือชมเชยในงานที่ออกมาดี (In the last seven days, I have received recognition or praise for doing good work)

5) ฉันมีหัวหน้าหรือคนที่ทำงานคอยดูแลเอาใจใส่ฉัน (My supervisors, or someone at work, seem to care about me as a person)

6) มีบางคนในที่ทำงานที่คอยสนับสนุนฉันให้ได้รับการพัฒนา (There is someone at work who encourage development)

7) ในที่ทำงานความคิดเห็นของฉันได้รับการยอมรับ (At work my opinion seem to count)

8) พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององค์การทำให้ฉันรู้สึกว่างานของฉันนั้นสำคัญ

(The mission or purpose of company make me feel my job is important)

9) เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของฉันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานมีคุณภาพ (My associates or fellow employees are committed to doing quality work)

10) ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ทำงาน (I have a best friend at work)

11) ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มีคนในที่ทำงานพูดถึงความก้าวหน้าในงานของฉัน (In the last six months, someone at work has talks to me about my progress)

12) เมื่อปีที่ผ่านมา ฉันได้มีโอกาสที่เรียนรู้และเติบโตในที่ทำงาน (This last years, I have had opportunities to learn and grow at work)

          จากคำถามทั้ง 12 คำถามข้างต้น สามารถสรุปเป็นปัจจัย 12 ด้าน ซึ่งแบ่งตามลำดับขั้นความผูกพันทั้ง 4 ขั้น ได้ดังนี้

1) ด้านความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) ประกอบด้วย

 • ความคาดหวัง
 • เครื่องมือและอุปกรณ์

2) ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร (Management Support) ประกอบด้วย

 • โอกาสที่จะทำงานให้ได้ดีที่สุด
 • การได้รับการยอมรับ
 • การดูแลเอาใจใส่
 • การพัฒนา

3) ด้านสัมพันธภาพ (Relatedness) ประกอบด้วย

 • การยอมรับในความคิดเห็น
 • ภารกิจ / วัตถุประสงค์
 • เพื่อนร่วมงานมีคุณภาพ
 • เพื่อนที่ดีที่สุด

4) ด้านความก้าวหน้าในงาน (Growth) ประกอบด้วย

 • ความก้าวหน้า
 • การเรียนรู้และพัฒนา

         จากแนวคิดเรื่องการวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การนี้เอง The Gallup Organization ได้นำมาศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในการทำงาน โดยได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ

1) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) คือ พนักงานที่ทำงานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ และคำนึงถึงองค์การ

2) พนักงานที่ไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือล้นในการทำงานทำงานโดยไม่ตั้งใจ

3)พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร(Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงาน

         นอกจากนี้ จากการสำรวจของ The Gallup Organization จากจำนวนพนักงาน จำนวน 3 ล้านคน ใน 350 องค์กรของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพันในงาน และคนกลุ่มนี้หากอยู่ในองค์กรนานขึ้นก็จะยิ่งมีความผูกพันลดน้อยลง แต่การให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในองค์กร จะทำให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นายจ้างควรมุ่งเน้นที่ความต้องการพื้นฐานของพนักงาน กล่าวคือ ควรตั้งจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน เพราะทำให้พนักงานรู้ว่าผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการคืออะไร และควรปฏิบัติตัวอย่างไร ที่สำคัญนายจ้างต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด และควรแสดงความเอาใจใส่ ต่อพนักงาน ซึ่งแนวทางต่างๆ นี้จะช่วยสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น

          ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น สามารถวัดผลได้โดยการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในหัวข้อต่างๆ ความผูกพันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลของงานที่ปรากฏ เพราะถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ก็จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทำ ผลเสียก็จะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาพการปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน การได้รับการยอมรับ รู้สึกประสบความสำเร็จ และสภาพทางสังคม ย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

ที่มา : Employee Engagement ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

          เรียบเรียงโดย สุรัสวดี สุวรรณเวชรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 0.74 MBs
Upload : 2011-05-08 21:54:50
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

5
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Peerapat
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์


HR CHONBURI-Network © 2010

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.037973 sec.