HRCHONBURI Article


ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คนใหม่

ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คนใหม่

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และคหบดีชลบุรี พร้อมใจกันมาต้อนรับ นายวิชิต  ชาตไพสิฐ มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

     สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้จังหวัดชลบุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยนายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และได้ย้ายนายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมานายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ซึ่งได้มีเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคหบดีชลบุรี ได้พร้อมใจมาต้อนรับอย่างหนาตา จากนั้นในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นวันแรกได้มีเหล่าข้าราชการที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดชลบุรี มาคอยให้การต้อนรับ

        สำหรับประวัติ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2502 อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง     ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                

สังกัด         สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา   ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง      
                ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภูมิลำเนา    จังหวัดชลบุรี

ครอบครัว    คู่สมรส: นางสุปราณี ชาตไพสิฐ บุตร: ชาย 1 คนหญิง 1 คน

ประวัติการรับราชการ

ปลัดอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

หัวหน้างานประสานการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมการปกครอง

ปลัดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง

รักษาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ    

แหล่งที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

 Content's Picture

Size : 1.86 KBs
Upload : 2010-10-15 15:39:51

Size : 267.91 KBs
Upload : 2010-10-15 15:40:07
Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>

Vote this Content ?

0
Vote(s)
Create by :


HRCHONBURI
Detail Share
Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


HR CHONBURI-Network © 2010

Policy | Development
Generated 0.036920 sec.